Akční slevy na skladové motorky!

 

Využijte akční cenovou nabídku na skladové motocykly Honda.

 

Pro více informací nás kontaktujte telefonicky nebo přímo na prodejně.

Obchodní podmínky

1. Úvodní USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti MOTO Hlaváček s.r.o., se sídlem Týnecká 669/5, Olomouc- Holice, PSČ:77900, identifikační číslo: 27841171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 43254 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím při koupi zboží prostřednictvím internetových stránek www.motohlavacek.cz (dále jen „internetové stránky“)

 

1.2 Kupujícím se podle těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel i podnikatel.

Spotřebitelem se rozumí dle ustanovení § 419 OZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem. 
Podnikatelem se rozumí dle ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem je také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.  

 

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupující je povinen se při objednání zboží z internetového obchodu www.motohlavacek.cz s těmito obchodními podmínkami seznámit a před odesláním závazné objednávky tyto potvrdit.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váha, rozměry, použité materiály a ostatní údaje obsažené na internetových stránkách www.motohlavacek.cz, katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

 

2.2 Všechny informace ke zboží jsou prodávajícím uváděny dle aktuálních dostupných údajů výrobce a prodávající nenese odpovědnost za případnou nepravdivost těchto údajů či škody způsobené nepravdivostí nebo změnou deklarovaných údajů. Kupující má právo si před objednáním, emailem či jiným způsobem, ověřit tyto údaje u prodávajícího. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační, podstatný je popis zboží, uváděný u jednotlivého zboží na stránkách prodejce.

2.3 MOTO Hlaváček s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

 

3. MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Místem plnění je sklad prodávajícího, vedeného na adrese sídla firmy, Týnecká 669/5, 779 00 Olomouc - Holice.

3.2 Prodávající splní svůj závazek dodat zboží jeho předáním prvnímu dopravci, který bude určen prodávajícím na jeho webových stránkách nebo na objednávce.

3.3 Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou, než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platným občanským průkazem.

4. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1.    Kupující učiněním elektronické objednávky potvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího.

4.2.    Elektronická objednávka kupujícího provedená prostřednictvím internetových stránek www.
motohlavacek.cz je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě v objednávce specifikovaného zboží kupujícím za stanovenou kupní cenu.  
4.3.    Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých ve formuláři předepsaných údajů a náležitostí. Elektronické objednávky mohou být prodávajícím telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu ověřovány, aby nedošlo k případnému falešnému či podvodnému objednání jménem či na účet kupujícího.

4.4.    Kupní smlouva na prodej zboží kupujícímu je uzavřena až okamžikem, kdy prodávající potvrdí elektronickou objednávku kupujícího e-mailem, který zašle kupujícímu. Potvrzení objednávky prodávajícím je přijetím návrhu kupní smlouvy kupujícího. Prodávající si může v jednotlivém zejména technicky nebo cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky, o této skutečnosti se však zavazuje informovat kupujícího ve lhůtě 5 dnů ode dne učinění objednávky.

4.5.    Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení elektronické objednávky, pokud jsou údaje v elektronické objednávce neúplné, nebo vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. V takovém případě bude kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou odeslanou na adresu, kterou kupující zadal během objednávky, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky kupujícího.

4.6 Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

4.7.    V případě, že objednané zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena objednaného zboží, sdělí prodávající tuto skutečnost kupujícímu neprodleně e-mailem nebo telefonicky. Tím se objednávka jako nabídka kupní smlouvy považuje za zrušenou.
4.8.    Kupující je oprávněn elektronickou objednávku jako návrh kupní smlouvy odvolat jen, pokud odvolání dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odeslal potvrzení objednávky kupujícímu.

5. CENA A PLACENÍ

5.1 Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách www.motohlavacek.cz jsou platné v okamžiku objednání jako ceny kupní. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

 

5.2  Kupní cenu je možné zaplatit následujícími způsoby:
a)    hotově nebo platební kartou při osobním odběru zboží na pokladně v sídle nebo na provozovně prodávajícího
b)    převodem na účet prodávajícího na základě vystavené faktury
c)    dobírkou.

 

5.3 V případě, že si kupující objednal dopravu zboží, je ke kupní ceně účtována doprava zboží a balné v částce 149,- Kč.

V případě, že je kupní cena placena dobírkou, jsou ke kupní ceně účtovány náklady na dobírku ve výši 50,- Kč.  

Cena je platná pro doručení v rámci České republiky. Doručení mimo ČR je nutno dohodnout přímo s prodávajícím a budou dohodnuty přepravní podmínky.

5.4 Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením dobírkou anebo v hotovosti na pokladně prodávajícího.


5.5 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

 

6. DODACÍ LHŮTA a dodací podmínky

6.1    Při objednání zboží kupující zvolí způsob dodání zboží, a to buď osobním převzetím v sídle prodávajícího nebo dopravením zboží prostřednictvím zásilkové služby DPD na adresu určenou kupujícím.

6.2 V případě platební podmínky „dobírkou“ nebo „hotově“ začíná dodací lhůta běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů od kupujícího, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě platební podmínky „převodem“ začíná dodací lhůta běžet ode dne připsání úhrady na účet prodávajícího.

 

6.3 V případě, kdy je zboží skladem, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
V případě, že je u zboží na internetových stránkách uvedeno „zboží není skladem“ a přesto si ho zákazník objedná, bude kontaktován našim pracovníkem k dohodnutí možných podmínek pro dodání. Zde stanovená lhůta pro dodání odpadá

7. DOPRAVNÍ PODMÍNKY

7.1 Doprava zásilky je zajištěna primárně zásilkovou službou Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., (dále jen „DPD“ ) jako standardní balík, pokud není dohodnuto jinak.
Jeden pracovní den před samotným doručením vašeho zboží obdržíte SMS nebo email s informací o termínu doručení, číslem zásilky a výší doběrečného (pokud se jedná o dobírkovou zásilku).

 

7.2 Na www.dpd.cz zjistíte předpokládaný čas doručení – stačí pouze znát číslo zásilky, které jste obdrželi v SMS nebo emailu.

V den doručení vás kurýr bude informovat o případných změnách nebo s upřesněním času doručení zásilky.

Dobírku můžete uhradit platební kartou (VISA a MASTERCARD).

 

7.3 Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Faktura/daňový doklad je pak přiložen v balíku.

8. ODSTOUPENÍ OD smlouvy kupujícím, který je spotřebitEL

8.1     Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta 14 dnů běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a)    kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b)    kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c)    kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

8.2     Oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy musí kupující doručit na emailovou adresu
prodej@motohlavacek.cz anebo poštou či osobně v sídle firmy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, poskytnutý prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek.


8.3     Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

8.4     Odstoupil-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
8.5     Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky prodávajícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu předal.

8.6     Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8.7     V případě, že kupující nakládá se zbožím v míře vyšší než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vráceného zboží na vrácenou kupní cenu. Výši kompenzace je prodávající povinen v takovém případě prokázat.
 
8.8     Kupující, který je spotřebitelem nemůže v souladu s ustanovením § 1837 OZ odstoupit mimo jiné od smlouvy
    a) o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
    b) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM
   9.1  Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží nebo nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího do 5 dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

 9.2 Prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že v rámci e-shop administrace, dojde k zjevné administrativní chybě (např popis výrobku, kupní ceny,.apod.). O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

 

10. ZÁRUKA, práva z vad, SERVIS

10.1 Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo osobě určené kupujícím při prodeji. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.

 

10.2 Práva vznikající kupujícímu z vadného plnění a záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou, a to zejména ustanovením § 2165 a násl. OZ, které upravuje práva z vadného plnění a platným Reklamačním řádem prodávajícího, uvedeném na stránkách www.motohlavacek.cz.

 

11. ŘEŠENÍ SPORŮ

 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

11.1. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.), právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz

 

11.2 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

12.3 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ADR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Kupující se musí seznámit s těmito podmínkami ještě před odesláním objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky a stvrzuje prodávajícímu, že se seznámil a souhlasí s těmito podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího.

Dále odesláním objednávky souhlasí s uvedením osobních údajů, nezbytných pro vyřízení jeho objednávky a dodání zboží. S osobními údaji bude nakládáno v souladu se Zásadami zpracování OÚ, uvedených na stránkách www.motohlavacek.cz.

 

V Olomouci, dne 12.2.2021

 

Ke stažení Odstoupení od smlouvy/reklamační formulář

 

 

0 produktů k porovnání PorovnáváníZobrazit porovnávání